Menu Zamknij

REGULAMIN

Regulamin Akademii Piłkarskiej Czaplinek

REGULAMIN

Akademii Piłkarskiej Czaplinek

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 & 1

 • Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Czaplinek zwane w dalszej części Akademią działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty, własnym Statutem oraz niniejszym regulaminem.

PRAWA, OBOWIĄZKI, KARY

  & 2

 1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do Akademii jako zawodnik zobowiązana jest do:
  • złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do klubu i czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych;
  • złożenia deklaracji zawierającej dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie oraz deklarację opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez Akademię terminie;
  • dostarczenia karty zdrowia zawodnika wydanego przez lekarza zezwalającego na uprawianie sportu w odpowiedniej dyscyplinie;
  • przestrzeganie Statutu i Regulaminu
 2. Decyzję o przyjęciu zawodnika do Akademii podejmuje Zarząd Akademii.
 3. Status członka Akademii przysługuje zawodnikowi po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2 oraz opłaceniu opłaty wpisowej / składki członkowskiej za pierwszy miesiąc.

 

§ 3

Zawodnik Akademii ma prawo do:

 • uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi;
 • korzystania ze sprzętu sportowego Akademii;
 • nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków: zawody sportowe, treningi
  i postępy w szkoleniu – na wniosek trenera;
 • zawodnik uczestniczący w treningach ma prawo do odmowy wykonania ćwiczenia, gdy uzna, że jest one niebezpieczne dla jego stanu zdrowia.

 

§ 4

Zawodnik Akademii ma obowiązek do:

 • przestrzegania Statutu i Regulaminu Akademii;
 • godnego reprezentowania Akademii, podczas rozgrywek, treningów jak i w życiu codziennym;
 • wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem § 3 pkt 4;
 • poinformowania trenera, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń o każdorazowej niedyspozycji, kontuzji, złym stanie zdrowia lub innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń;
 • uczestnictwa w zajęciach sportowych w odpowiednim stroju sportowym;
 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych
  i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, kierownictwo sekcji lub władze Akademii;
 • przychodzenia na zajęcia treningowe co najmniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem;
 • poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności na treningach oraz zawodach, na które został wyznaczony (w przypadku zawodów najpóźniej do 24 h przed ich rozpoczęciem);
 • przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (fair-play);
 • godnego zachowywania się oraz przestrzegania dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów, instruktorów, kierowników, członków Zarządu oraz pozostałych osób biorących czynny udział
  w procesie szkoleniowym;
 • dbałości o powierzony sprzęt sportowy;
 • prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia;
 • troski o stan swojego zdrowia i sprawność fizyczną;
 • tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji;
 • dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych;
 • dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także
  z zachowania:

  1. trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji pod kątem niezaniedbywania obowiązków edukacyjnych;
  2. w przypadku uzyskania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce, Zarząd Klubu, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych;
 • terminowego opłacania składki członkowskiej (do 10 dnia każdego miesiąca);
 • dokonywania stosownych wpłat dodatkowych przed wyjazdami na mecze, zgrupowania, dodatkowy sprzęt, w określonym terminie;
 • zakupu strojów treningowych (koszulka) i dresów na własność i uczestnictwa w zajęciach w tym stroju.

§ 5

 1. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz:
  • palenia tytoniu, e-papierosów;
  • picia alkoholu;
  • używania jakichkolwiek środków odurzających;
  • spożywania napojów gazowanych zarówno przed treningami i meczami, jak i w ich trakcie oraz bezpośrednio po ich zakończeniu, a także w czasie wyjazdów organizowanych przez Akademię, w szczególności podczas turniejów, obozów oraz meczów ligowych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek środków odurzających, a także w przypadku, gdy zawodnik zostanie zauważony w trakcie popełnienia zakazanych wyżej czynności, zawodnik zostanie zawieszony w prawach członka Akademii,
  a jeżeli ten fakt zostanie potwierdzony, skreślony z listy członków.

 

§ 6

 1. W miesiącu czerwcu każdego roku zawodnicy zobowiązani są do podpisania deklaracji gry amatora na kolejny sezon. Deklaracja nakłada na zawodnika obowiązek reprezentowania Akademii w kolejnym sezonie rozgrywkowym od miesiąca września do końca sierpnia kolejnego roku. Niepodpisanie deklaracji wiąże się z brakiem możliwości udziału zawodnika w treningach oraz zawodach.
 2. Samowolne podjęcie treningów w innym klubie, stowarzyszeniu piłkarskim lub innej podobnej organizacji, bez obligatoryjnej zgody Zarządu Klubu lub trenera, może skutkować natychmiastowym zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego Klubu oraz skierowanie wniosku o zawieszenie w prawach zawodnika do Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

 

 1. Zabrania się zawodnikowi udziału w zawodach (w szczególności meczach, sparingach lub turniejach) w innym klubie, stowarzyszeniu piłkarskim lub innej podobnej organizacji, bez obligatoryjnej zgody i wiedzy trenera oraz Zarządu Akademii pod rygorem zawieszenia członkostwa w Akademii w trybie natychmiastowym.
 2. Odejście do innego Klubu (Akademii) w trakcie sezonu następuje za obligatoryjną zgodą trenera prowadzącego oraz Zarządu. Zgoda na zmianę zostaje uruchomiona dopiero po rozliczeniu się z Akademią w szczególności z opłat z tytułów ewentualnego zadłużenia, zaległych składek członkowskich, nieuiszczonych należności związanych z zakupem lub używaniem sprzętu sportowego.

 

§ 7

 1. Za niewłaściwe zachowywanie zawodnika oraz naruszenie postanowień Klubu oraz trenerów przewiduje się następujące kary:
  • upomnienie ustne trenera;
  • wydalenie z treningu przez trenera;
  • upomnienie na piśmie;
  • zawieszenie udziału w zawodach na czas określony;
  • niedopuszczenie do zawodów, jeśli zawodnik opuści więcej niż połowę zajęć w tygodniu, poprzedzającym ich rozegranie;
  • odsunięcie od co najmniej dwóch kolejnych zawodów, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności zawodnika na zawodach, do których został wyznaczony;
  • zawieszenie w treningach na okres od 1 tygodnia do 6 miesięcy;
  • wydalenie z Akademii.
 2. Kary na zawodnika nakłada trener bądź na wniosek trenera Zarząd. Od nałożonej na zawodnika kary ujętej w pkt 3, 4, 6 i 7 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Akademii w terminie do 30 dni.
 3. Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Akademii oraz stosowanie się do przepisów PZPN.

 

§ 8

 1. Podczas meczów i treningów obecni rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do:
  • zachowania zasad kultury osobistej, w szczególności wobec innych rodziców, opiekunów lub kibiców drużyny przeciwnej;
  • zaniechania udzielania zawodnikom podpowiedzi, w szczególności dotyczących ich gry.
 2. Instruowanie zawodników jest wyłącznym prawem trenerów.

 

§ 9

Podczas meczów i treningów obecne osoby, w szczególności rodzice, opiekunowie lub kibice, powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi, bądź w miejscu, gdzie nie będą przeszkadzać trenerom i zawodnikom. Komentowanie decyzji trenera lub sędziego, a także próba wymuszenia zmiany ich decyzji przez rodziców lub opiekunów, może spowodować skreślenie z listy zawodników.

 

§ 10

Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Akademii lub zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, w tym również e – papierosów.

 

§ 11

Zabrania się na wchodzenie do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom zawodników na 30 minut przed rozpoczęciem meczu oraz bezpośrednio po tym meczu.

 

FINANSOWANIE SZKOLENIA

 &12

 1. Akademia finansowana jest przez rodziców (opiekunów prawnych), których dzieci są zawodnikami Akademii (miesięczna składka członkowska).
 2. Dodatkowe środki pozyskiwane są z:
  • dotacji z organów samorządowych;
  • darowizn osób prywatnych i firm;
  • innych źródeł.
 3. Opłaty pochodzące ze składek, dotacji, darowizn i innych źródeł przeznaczane będą na cele statutowe Akademii.
 4. Wysokość składki na każdy nowy sezon piłkarski uchwala Zarząd Akademii.
 5. Składka płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca na konto Akademii.
 6. Na wniosek trenera lub prezesa składka w wyjątkowych przypadkach może zostać obniżona.
 7. W ramach opłaty miesięcznej Akademia zapewnia udział w zajęciach szkoleniowych.
 8. Wysokość składki nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
 9. Opłata za miesiące letnie to jest lipiec i sierpień jest taka sama jak za inne miesiące.
 10. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki,
  z zastrzeżeniem 12 oraz 13.
 11. W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik może być w pierwszej kolejności odsunięty od zawodów, następnie treningów. Jeśli mimo zastosowanych wezwań do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana, Zarząd Klubu może wykreślić zawodnika z listy członków Klubu, co nie zwalnia zawodnika z opłacenia zaległości.
 12. W przypadku gdy zawodnik nie weźmie udziału w żadnych zajęciach treningowych w danym miesiącu kalendarzowym (w szczególności z powodu kontuzji lub choroby) wysokość opłaty za ten miesiąc na pisemny wniosek rodziców może ulec obniżeniu do ½ wymaganej składki albo składka za ten miesiąc może zostać zniesiona w całości. Weryfikacja obecności zawodnika podczas zajęć treningowych dokonywana jest na podstawie ewidencji uczestnictwa zawodnika w treningach, które są prowadzone przez trenerów lub instruktorów.
 13. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki za udział zawodnika w zajęciach treningowych. Ulgi udziela Zarząd Akademii na podstawie pisemnej prośby rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika, zawierającej uzasadnienie oraz opinii trenera lub osób biorących udział w szkoleniu zawodnika.
 14. Opłaty za organizowane przez Akademię zgrupowania oraz obozy szkoleniowe ustala Zarząd Akademii w porozumieniu z trenerami.
 15. Akademia dopuszcza udzielenie dofinansowania do zawodów, obozów, turniejów oraz odzieży sportowej, w zależności od własnej sytuacji majątkowej.
 16. Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Akademii w porozumieniu z trenerami.
 17. Termin wpłaty wpisowego na zgrupowania i obozy jest terminem ostatecznym, a jego wysokość nie podlega negocjacji. Niedotrzymanie terminu wpłaty skutkuje wykluczeniem zawodnika z udziału
  w obozie lub zgrupowaniu.
 18. W szczególnych przypadkach Akademia na pisemna prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, zawierającą uzasadnienie i po konsultacji z trenerem może częściowo partycypować w kosztach pobytu zawodnika na obozie lub zgrupowaniu, a także rozłożyć w czasie spłatę należności za uczestnictwo w obozie lub zgrupowaniu. W takim przypadku jednak kwota wpisowego nie ulega zmianie.
 19. W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie albo zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Akademii opłata za udział nie jest zwracana a rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

&13

 1. O powołaniu zawodnika na mecz, turniej lub inne zawody sportowe decyduje trener, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
  • pracę i zaangażowanie podczas treningów;
  • dyscyplinę zawodnika na prowadzonych zajęciach;
  • frekwencję;
  • wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania;
  • opłaconą składkę miesięczną;
  • rozwiązanie umowy – relegowanie lub rezygnację z dotychczasowych meczów, turniejów lub innych zawodów sportowych.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili:
  • Akademia ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez członka niniejszego regulaminu, Statutu Stowarzyszenia lub zasad współżycia społecznego;
  • wypowiedzenie umowy przez zawodnika (rodzica lub opiekuna prawnego) musi być złożone
   w formie pisemnej do Zarządu Akademii pod rygorem nieważności. W tym przypadku zawodnik musi mieć uregulowaną składkę członkowską do końca miesiąca. Niepoinformowanie
   o rezygnacji, tylko brak obecności nie zwalnia z opłaty członkowskiej.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Akademii z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów.
 4. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Akademii.
 5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Akademii.
 6. Rzeczy nieujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.
 7. Warunkiem przyjęcia do Akademii jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu.

 

&14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Akademii.